Od 1 stycznia 2020 roku więcej „dużych” Wspólnot Mieszkaniowych – nowelizacja ustawy o własności lokali

Wraz z nowym rokiem – 2020 zmianie ulegają 3 przepisy ustawy o własności lokali mianowicie artykuły 19, 20 oraz 26. Nowelizacja, choć drobna, znacznie zmienia sytuację części Wspólnot Mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali po nowelizacji:

 • „jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.”

Artykuł 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 • „1. Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna.”;

W artykule 26 ust. 2 stanowi zaś:

 • „2. Jeżeli w terminie dwóch lat od dnia wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, właściciele lokali nie dokonają wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu nieruchomością wspólną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd może żądać także dotychczasowy zarządca nieruchomości, który sprawował zarząd nieruchomością w dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego lokalu, i kontynuował zarząd tą nieruchomością przez okres co najmniej dwóch lat.”.

„Duża” Wspólnota Mieszkaniowa już od 4 lokali

Powyższe zmiany oznaczają, że w nieruchomościach już z 4 lokalami Wspólnoty Mieszkaniowe rządzą się przepisami ustawy o własności lokali, bez możliwości zarządzania nimi, tak jak współwłasnością. W brzmieniu do końca 2019 r. progiem granicznym było 7 lokali wyodrębnionych lub niewyodrębnionych. Czyli dużą Wspólnotą Mieszkaniową była nieruchomość z co najmniej 8 lokalami. Zmiany przepisów dotyczą zatem takich nieruchomości, które składają się od 4 do 7 lokali.

Dodatkowe obowiązki nowych „dużych” Wspólnot Mieszkaniowych

Wspólnoty Mieszkaniowe, które według nowych przepisów są klasyfikowane jako duże należy zarządzać zgodnie z ustawą o własności lokali, bez możliwości stosowania rozwiązań przewidzianych w kodeksie cywilnym w części dotyczącej współwłasności.

Co to oznacza w praktyce?

Takie Wspólnoty Mieszkaniowe zobligowane są między innymi:

 • podjąć uchwałę o wyborze zarządu – członkiem zarządu może być osoba fizyczna, nie musi być właścicielem lokalu w nieruchomości Wspólnoty, więc nie musi być członkiem tej Wspólnoty
 • odbywać zebrania sprawozdawcze co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku, na którym oceniana będzie praca zarządu przez udzielenie absolutorium
 • uchwalać roczne plany gospodarcze zarządu nieruchomością wspólną i opłaty na pokrycie zarządu

Zmienia się również sposób zarządzania i reprezentacja takiej Wspólnoty:

 • Wspólnotę Mieszkaniową reprezentuje jedynie zarząd, nie każdy z właścicieli, co nie stoi na przeszkodzie, aby w skład zarządu wchodzili wszyscy właściciele. Wtedy reprezentują co najmniej 2 członkowie zarządu
 • W ważnych sprawach tj. przekraczających zakres zwykłego zarządu, właściciele podejmują decyzję w drodze uchwały, które powinny przybrać formę pisemną (chociażby ze względów praktycznych).
 • Ustawa o własności lokali przykładowo wymienia następujące czynności przekraczające zwykły zarząd:  

1) ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej;

2) przyjęcie rocznego planu gospodarczego;

3) ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu;

4) zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej;

5) udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego;

5a) udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej;

6) dokonanie podziału nieruchomości wspólnej;

6a) nabycie nieruchomości;

7) wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16;

8) ustalenie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

9) udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych;

10) określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

11) Połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

Katalog jest otwarty, zatem nie tylko w tych sprawach konieczne jest podjęcie uchwały.

Od 2000 r. zajmujemy się administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi na terenie Łodzi. Oczekujesz profesjonalnych usług? Skontaktuj się z nami: http://www.kuniewska.pl/#kontakt

Czy Wspólnota Mieszkaniowa posiada księgę wieczystą

Każda Wspólnota Mieszkaniowa posiada swoją księgę wieczystą, odrębną od ksiąg wieczystych dla poszczególnych lokali wyodrębnionych, czyli przykładowo Twojego lokalu. Jest to wspólna księga wieczysta zarówno dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, jak również dla nieruchomości gruntowej tj. terenu na którym ten budynek stoi.

Co zawiera księga wieczysta Wspólnoty Mieszkaniowej?

Jak każda księga wieczysta, również księga wieczysta Wspólnoty Mieszkaniowej posiada cztery działy:

 • Dział I obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością.

Technicznie rozdzielono ten dział na dwa poddziały:

 • Dział I-0 zawiera oznaczenie nieruchomości.

Znajdziesz tutaj krótki opis nieruchomości m.in. numer działki, położenie nieruchomości, wielkość działki w hektarach. Dostępne są również informacje dotyczące budynku oraz dane dotyczące wyodrębnionych lokali. Nie zdziw się jeśli nie znajdziesz tam swojego numeru. Nadal zdarza się, że lista jest niekompletna, choć wydziały ksiąg wieczystych uzupełniają je. Kompletne listy można spotkać w nowym budownictwie lub w starszym po dokonanych przekształceniach użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej w prawo własności.

 • Dział I-Sp zawiera spis praw związanych z własnością

Z reguły dział ten będzie pusty. Ewentualne wpisy mogą dotyczyć uprawnień dla nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej wynikających np. ze służebności drogi koniecznej.

 • Dział II obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego

W dziale tym dostępne są informacje dotyczące właścicieli, którzy tworzą Wspólnotę Mieszkaniową. W nowym budownictwie będą to wszystkie wyodrębnione lokale. W starszym budownictwie, w którym znajdują się jeszcze lokale gminne, obok lokali wyodrębnionych, na pierwszym miejscu jako właściciel wskazana będzie gmina. Wykaz właścicieli wyodrębnionych lokali zawiera wielkość udziału lokalu w nieruchomości wspólnej, numer księgi wieczystej oraz oznaczenie numeru lokalu.

 • Dział III przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek;

W tym dziale będą dostępne informacje dotyczące m.in. służebności, którymi obciążona jest nieruchomość Wspólnoty Mieszkaniowej. Mogą się też znaleźć informacje dotyczące przysługujących miejsc parkingowych, czy też komórek.

 • Dział IV przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

Ten dział na ogół nie będzie miał wpisów.

Gdzie szukać numeru księgi wieczystej nieruchomości swojej Wspólnoty Mieszkaniowej?

Numer księgi wieczystej swojej Wspólnoty Mieszkaniowej znajdziesz w księdze wieczystej Twojego lokalu, dokładnie w dziale I-Sp. Znajdziesz tam wpis dotyczący udziału związanego z własnością lokalu w części wspólnej, wielkość tego udziału, a także numer księgi wieczystej, z której wyodrębniono lokal. Jest to księga wieczysta Twojej Wspólnoty Mieszkaniowej. Numer księgi wieczystej swojego lokalu znajdziesz np. w akcie notarialnym.

Rejestr ksiąg wieczystych jest jawny. Najłatwiej uzyskać dostęp na oficjalnej stronie rządowej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl

Jeżeli chcesz przejrzeć szczegółowo pełną księgę wieczystą, udaj się do wydziału ksiąg wieczystych lokalnego sądu rejonowego dla tej nieruchomości. W tym samym miejscu załatwiałeś sprawy związane z wpisami w swojej księdze wieczystej. W Łodzi taki wydział znajduje się przy ulicy Pomorskiej 21.

Gdzie znajdę numer księgi wieczystej swojego sąsiada?

W Dziale II księgi wieczystej Twojej Wspólnoty jest lista wyodrębnionych lokali wraz z numerem księgi wieczystej.

Od 2000 r. zajmujemy się administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi na terenie Łodzi. Oczekujesz profesjonalnych usług? Skontaktuj się z nami: http://www.kuniewska.pl/#kontakt