Wpisy

Czy Wspólnota Mieszkaniowa posiada księgę wieczystą

Każda Wspólnota Mieszkaniowa posiada swoją księgę wieczystą, odrębną od ksiąg wieczystych dla poszczególnych lokali wyodrębnionych, czyli przykładowo Twojego lokalu. Jest to wspólna księga wieczysta zarówno dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, jak również dla nieruchomości gruntowej tj. terenu na którym ten budynek stoi.

Co zawiera księga wieczysta Wspólnoty Mieszkaniowej?

Jak każda księga wieczysta, również księga wieczysta Wspólnoty Mieszkaniowej posiada cztery działy:

  • Dział I obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością.

Technicznie rozdzielono ten dział na dwa poddziały:

  • Dział I-0 zawiera oznaczenie nieruchomości.

Znajdziesz tutaj krótki opis nieruchomości m.in. numer działki, położenie nieruchomości, wielkość działki w hektarach. Dostępne są również informacje dotyczące budynku oraz dane dotyczące wyodrębnionych lokali. Nie zdziw się jeśli nie znajdziesz tam swojego numeru. Nadal zdarza się, że lista jest niekompletna, choć wydziały ksiąg wieczystych uzupełniają je. Kompletne listy można spotkać w nowym budownictwie lub w starszym po dokonanych przekształceniach użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej w prawo własności.

  • Dział I-Sp zawiera spis praw związanych z własnością

Z reguły dział ten będzie pusty. Ewentualne wpisy mogą dotyczyć uprawnień dla nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej wynikających np. ze służebności drogi koniecznej.

  • Dział II obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego

W dziale tym dostępne są informacje dotyczące właścicieli, którzy tworzą Wspólnotę Mieszkaniową. W nowym budownictwie będą to wszystkie wyodrębnione lokale. W starszym budownictwie, w którym znajdują się jeszcze lokale gminne, obok lokali wyodrębnionych, na pierwszym miejscu jako właściciel wskazana będzie gmina. Wykaz właścicieli wyodrębnionych lokali zawiera wielkość udziału lokalu w nieruchomości wspólnej, numer księgi wieczystej oraz oznaczenie numeru lokalu.

  • Dział III przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek;

W tym dziale będą dostępne informacje dotyczące m.in. służebności, którymi obciążona jest nieruchomość Wspólnoty Mieszkaniowej. Mogą się też znaleźć informacje dotyczące przysługujących miejsc parkingowych, czy też komórek.

  • Dział IV przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

Ten dział na ogół nie będzie miał wpisów.

Gdzie szukać numeru księgi wieczystej nieruchomości swojej Wspólnoty Mieszkaniowej?

Numer księgi wieczystej swojej Wspólnoty Mieszkaniowej znajdziesz w księdze wieczystej Twojego lokalu, dokładnie w dziale I-Sp. Znajdziesz tam wpis dotyczący udziału związanego z własnością lokalu w części wspólnej, wielkość tego udziału, a także numer księgi wieczystej, z której wyodrębniono lokal. Jest to księga wieczysta Twojej Wspólnoty Mieszkaniowej. Numer księgi wieczystej swojego lokalu znajdziesz np. w akcie notarialnym.

Rejestr ksiąg wieczystych jest jawny. Najłatwiej uzyskać dostęp na oficjalnej stronie rządowej: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl

Jeżeli chcesz przejrzeć szczegółowo pełną księgę wieczystą, udaj się do wydziału ksiąg wieczystych lokalnego sądu rejonowego dla tej nieruchomości. W tym samym miejscu załatwiałeś sprawy związane z wpisami w swojej księdze wieczystej. W Łodzi taki wydział znajduje się przy ulicy Pomorskiej 21.

Gdzie znajdę numer księgi wieczystej swojego sąsiada?

W Dziale II księgi wieczystej Twojej Wspólnoty jest lista wyodrębnionych lokali wraz z numerem księgi wieczystej.

Od 2000 r. zajmujemy się administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi na terenie Łodzi. Oczekujesz profesjonalnych usług? Skontaktuj się z nami: http://www.kuniewska.pl/#kontakt